Thời gian làm việc và giáo dục tại Trung tâm Kazuo.