Giáo viên can thiệp

Giáo viên can thiệp

Cử nhân giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Nguyên Điều dưỡng trưởng bệnh viện nhi TW khoa tâm bệnh

Giáo viên can thiệp

Cử nhân sư phạm – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Giáo viên can thiệp

Cử nhân giáo dục đặc biệt – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Giáo viên can thiệp

Cử nhân giáo dục mầm non – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Giáo viên can thiệp

Cử nhân giáo dục đặc biệt – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.